תפריט

הסכם משתמש

אנא קרא/י בתשומת לב את התנאים להלן.

 

אתר Lakita.org.il (להלן, "לכיתה") מחייב שכל המבקרים ("את/ה") באתר Lakita.org.il ובכל האתרים האחרים (להלן, "האתרים") יסכימו לכל התנאים בהסכם משתמש זה (להלן, "ההסכם"). גישה לאתרים ושימוש בהם מהווים הסכמה שלך להסכם וקבלתו שלו. בהסכם זה, המונחים "אנחנו", "שלנו", "אנו" משמעם "לכיתה", אלא אם כן צוין אחרת.

 

מה זה Lakita.org.il?

אתר Lakita.org.il הוא פלטפורמת מימון המונים ללא מטרות רווח, המוקדשת לתמיכה בפרויקטים שמייצרים מורים לשם העשרת הכיתות שלהם, על מנת למקסם את הפוטנציאל של המורים והתלמידים שלהם. "לכיתה" היא יוזמה של "לכיתה" (ע.ר. 580687838), ארגון ללא מטרות רווח לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה. אנו ב"לכיתה" שואפים לשפר את החינוך הציבורי בכך שנערב את האזרחים בפלטפורמת מימון המונים מקוונת שבה מורים יתארו, והציבור יממן, פרויקטים חינוכיים ספציפיים. האתרים מספקים גישה לאוסף מקוון של מידע, חומרים ושירותים הקשורים ל"לכיתה" ולעבודתו, לרבות טקסט, תמונות, צילומים, שמע וסרטונים, גרפיקה, סמלילים, סימנים ודימויים (להלן, ביחד, "התוכן"), וכן תוכנות שנעשה בהן שימוש בגישה לאתרים, בהצגת התוכן, ובשימוש בתכונות שמציעים האתרים (להלן, "התוכנה"), הכפופים כולם להסכם זה. אלא אם כן צוין אחרת, כל תוכן ותוכנה חדשה שמתווספים לאתרים וכל העדכונים, השינויים והשיפורים לאתרים, לתוכן או לתוכנה ייכללו תחת הסכם זה החל מהתאריך בו התווספו.

 

זכאות.

אין להשתמש באתרים במקום בו הדבר אסור. שימוש באתרים מהווה מצג והבטחה מצידך כי (1) כל המידע שהעלית אמיתי ומדויק; (2) גילך עולה על 18 שנה או שקיבלת הסכמה מהוריך והם מפקחים עליך בשימוש באתרים; וכן (3) השימוש שלך באתרים לא מפר כל חוק או תקנה. ניתן להפסיק את השימוש שלך באתרים ללא אזהרה אם אנו מאמינים שהפרת תנאי מתנאים אלו.

 

הסכם מחייב.

שימוש בכל אתר מהווה הסכמה שלך להיות כפוף/ה להסכם זה, בין שאת/ה מבקר/ת, מורה או תומך/ת. שימוש באתרים (לרבות, אך לא רק, תמונות או צילומים) על ידך או על ידי מי שהוסמך על ידך אסור למעט כפי שמותר לפי הסכם זה. ישנם תנאי שימוש שחלים רק על תומכים ומורים, כמפורט להלן.

 

מדיניות הפרטיות של "לכיתה" היא חלק מהסכם זה.

אנו מחויבים להגנה על פרטיות כל מידע אישי שתספק/י לנו בזמן השימוש באתרים. אנא עיין/י במדיניות הפרטיות שלנו למידע נוסף. הסכם זה כולל את מדיניות הפרטיות של "לכיתה" ומשלב אותה על דרך של הפנייה. הסכמה לתנאי הסכם זה מהווה הסכמה שלך לציית לתנאי מדיניות הפרטיות.

 

חומרים קנייניים שלנו.

ברוך/ה הבא/ה לאתרים שלנו. אנו מזמינים אותך להשתמש בהם בהתאם לכללים הבאים:

 1. מותר להשתמש באתרים, בתוכן ובתוכנה רק לצורך הקבוע באתרים וכמתואר בהסכם זה.
 2. מותר לך לעשות רק עותק אחד של תוכן רלוונטי לשימוש לא מסחרי שלך בלבד, ובלבד שלא תמחק/י או תשנה/י כל הודעה לגבי זכויות יוצרים, סימן רשום, או הודעה קניינית אחרת. מעבר לכך, אין להעתיק, לשנות, לפרסם או להפיץ או להשתמש באופן אחר בכל טקסט, סמליל, גרפיקה, קול, תמונה, צילום או תוכנה שפורסמו באתרים או שלובים בבסיסם ללא אישור מפורש בכתב מראש מ"לכיתה".
 3. למעט כמפורט במפורש בהסכם זה, אינך רשאי/ת לשנות, להעתיק, להפיץ (עם תגמול או ללא תגמול), לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להשתמש מחדש, לפרסם במדיה דיגיטלית או פיזית, לתת רישיון, ליצור קישור, לקדם, להכניס למסגרת, להוריד, לשמור בזיכרון מטמון, לאחסן לשימוש מאוחר יותר, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע או תוכן שהוצגו באתרים או התקבלו מהם, בכל אופן שהוא, ללא קבלת אישור בכתב מראש מ"לכיתה".
 4. אינך רשאי/ת למכור מחדש, לבצע הנדסה לאחור, לפרק או להמיר באופן אחר את התוכנה בבסיס האתרים כך שבני אדם יוכלו לקלוט אותה.

המידע באתרים, העיצוב והתבנית של האתרים, התוכן והתוכנה, עשויים להכלים אלמנטים המוגנים לפי חוקים הנוגעים לתכונות בחוזי המוצר (trade dress), זכויות יוצרים או חוקים אחרים, ואין להעתיק או לחקות אותם, כולם או חלקם, למעט כמפורט במפורש באתרים או בהסכם זה. זכויות היוצרים בכל התוכן, התוכנה והחומרים באתרים ובבסיסם שייכות ל"לכיתה", או שיש ל"לכיתה" רישיון או רשות אחרת להשתמש בהם. למעט אם צוין אחרת, כל הזכויות בחומרים האלה שמורות ל"לכיתה" או לבעלים שלהם. "Lakita.org.il" והסמליל של Lakita.org.il הם סימני מסחר וסימני שירות של תאגיד Lakita.org.il, Inc. וכל הזכויות לסימנים ולסמלילים שמורות לתאגיד זה. אנשים המופיעים באתרים עושים זאת ברשות; אין להעתיק, להוריד או להשתמש באופן אחר בשמות ותמונות של אנשים.

אנו עשויים לשנות או לעדכן את כל התוכן והתפקוד של האתרים וכל התוכנה שבבסיסם מעת לעת ללא הודעה. למרות שאתר"לכיתה" לא יכול לעקוב אחר התנהלות משתמשים באתרים, שימוש באתרים או בכל מידע שהתקבל מהאתרים על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר, או על מנת ליצור קשר, לפרסם, לשנע או למכור לכל אדם שהוצג באתרים יהווה הפרה של הסכם זה. כל שימוש בלתי מורשה באתרים, בתוכן או בתוכנה עשוי להפר חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום, ותקנות וחיקוקים שונים.

 

הסרת אחריות.

אנו עושים מאמצים סבירים לספק אתר בטוח ומדויק, אבל לא מתחייבים לכך. אתר "לכיתה" שומר על הזכות להגביל את השימוש באתרים, בכל אופן שימצא לנכון.

את/ה מבין/ה ומסכים/ה במפורש כי: את/ה בלבד נושא/ת בסיכון בשימוש באתרים, בתוכן ובתוכנה. כל התוכן והתוכנה מוגשים "כמות שהם" ו"כמות שהם זמינים". "לכיתה" מתכחש במפורש לכל אחריות ותנאי מכל סוג, מפורשים או משתמעים, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת על יכולת סחירות והתאמה למטרה מסוימת. "לכיתה" אינו מתחייב כי (i) התוכן והתוכנה מדויקים, פועלים בזמן, ללא הפרעות, ללא וירוסים או ללא טעויות; (ii) התוצאות שיתקבלו משימוש בתוכן או בתוכנה יהיו אמינות; וכן (iii) שיתוקנו שגיאות כלשהן בתוכנה.

 

הגבלת אחריות.

בשום מקרה, "לכיתה", העובדים, הסוכנים, המסונפים, הדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים, קבלני המשנה, היועצים והמתנדבים של "לכיתה" או כל אדם אחר שהיה מעורב ביצירת האתרים, הפקתם או מסירתם (להלן, ביחד, "לכיתה והקשורים אליו") לא יחוב בכל פיצויים מכל סוג, לרבות, אך לא רק, פיצויים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או לדוגמה, או עבור הפסד מוצרים, שימוש בנתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים שנבעו משימוש באיזה מהאתרים או בכל אתר מקושר (כמוגדר להלן), או חוסר יכולת להשתמש באתרים, בתוכן או בתוכנה, או בקשר לפרויקטים והטובין או השירותים שניתנים תחת חסות הסכם זה. את/ה מבין/ה ומסכים/ה כי השימוש שלך באתרים מתבסס על ויתור שלך על כל זכות לתבוע את "לכיתה" והקשורים אליו ולהשתתף בכל תובענה ייצוגית בשל הפסדים או נזקים שנבעו מהשימוש שלך באתרים או בקשר לפרויקטים ולטובין או לשירותים שניתנים תחת חסות הסכם זה. את/ה מאשר/ת כי רכישת הטובין והשירותים מתבצעת דרך צד שלישי שהוא ארגון ללא מטרות רווח וכי בתי הספר והמנהלים שלהם יאשרו כי הגישה והשימוש בטובין ובאספקת השירותים נעשים בהתאם לחוק, לתקנות ולמדיניות, וכי הם לבדם יהו אחראים לתחזוקת הטובין ואספקת השירותים הכלולים בפרויקטים.

את/ה מבין/ה ומסכים/ה כי "לכיתה" והקשורים אליו לא יחובו עבור כל נזק שנגרם עקב כל אי ביצוע, טעות, השמטה, הפרעה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, וירוס מחשב, או כשל ציוד או רשת מכל סוג, וכי "לכיתה" והקשורים אליו לא יחובו בשום מקרה עבור כל נזק או פגיעה שנבעו משימוש בחומרים באתרים או מחוסר יכולת להשתמש בהם, אפילו אם היתה רשלנות מצד "לכיתה" ו/או נציג מוסמך של "לכיתה" היה מודע לאפשרות של נזקים כאלו.

"לכיתה" לא מתחייבת או מציגה מצג לפיו שימוש שלך בתוכן, בתוכנה או בכל חומר אחר המוצג באתרים לא יפר זכויות של צדדים שלישיים.

 

אתרים של צדדים שלישיים.

האתרים עשויים לספק קישורים לאתרים אחרים (להלן, "אתרים מקושרים"), לשם הנוחות. אתרים מקושרים כאלה אינם מנוהלים על ידי "לכיתה", ולכן "לכיתה" אינו אחראי לתוכן, למוצרים, לשירותים או למדיניות או לפעילויות של האתרים המקושרים הללו. הכללת קישור כלשהו לתארים מקושרים לא מרמזת על כך ש"לכיתה" מאשר אותם.

 

אתרים של צדדים שלישיים שמעוניינים לקשר לאתרים.

אנו מקבלים בברכה קישורים הולמים לאתרים שלנו. פרסום קישורים לאתרים באתר שלך מהווה הבטחה מצדך כי התוכן של האתר שלך הולם ותואם את המטרות המוצהרות של האתרים ושל "לכיתה". אם אין זה כך, אנא אל תקשר/י לאף אתר. "לכיתה" שומר על זכותו לבטל את הזכות לקשר לאתרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שימוש בכל סימן מסחר, סימן שירות או קניין רוחני או תוכן אחר של "לכיתה" עבור קישור לאתר מותר, ו"לכיתה" נותן רישיון לכך רק למטרות המפורטות באתרים, ואין להעתיק, לשנות, לפרסם, להשתמש או להפיץ סימני מסחר, סימני שירות או קניין רוחני או תוכן בכל צורה אחרת. לפי בקשת "לכיתה", תסיר/י מיד כל קישור לאתרים, ותחדל/י מלהשתמש בכל סימן מסחר, סימן שירות או קניין רוחני או תוכן אחר שמספק "לכיתה".

 

העברת תרומות באמצעות "לכיתה".

"לכיתה" היא פלטפורמה ללא מטרות רווח שמחברת תורמים ומורים על מנת לתת לתלמידים פעילויות וחומרים שהם זקוקים להם כדי ללמוד. כל התרומות המגויסות דרך האתרים מוקדשות למימוש הפרויקט וההוצאות התפעוליות שלו, וכן הוצאות תקורה מסוימות של "לכיתה". בממוצע, בערך 97.5% מכל התרומות הספציפיות לפרויקט משמשות ישירות לרכישת חומרים ושירותים עבור אותו פרויקט, ו-2.5% משמשות לכיסוי עמלות סליקת אשראי. בשלב זה "לכיתה" לא גובה עמלות תקורה המשמות לכיסוי הוצאות תפעוליות.  "לכיתה" שומרת על זכותה לשנות את העמלות הקשורות לכל פרויקט בהתאם לעלויות המשתנות מספקי השירות שלו שהם צדדים שלישיים – שינויים כאלה יכול שיעשו ללא הודעה מוקדמת, אבל "לכיתה" תפעל תמיד לעדכן את המשתמשים והתורמים שלה לגבי כל שינוי במבנה העמלות מוקדם ככל שהדבר סביר.

כל התומכים כפופים לתנאים המיוחדים לתורמים המפורטים להלן.

 

הוראות מיוחדות לגבי תומכים

תודה שהבעת עניין במימון פרויקט תלמידים ב-Lakita.org.il. התנאים הנוספים הבאים בהסכם זה יחולו על תמיכה בפרויקט (תרומה לפרויקט) או יצירת חשבון חדש באתרים (להלן, "תורם/ת").

 

מצגים של תורמים

בקשה להיות תומך/ת (תורם/ת)מהווההתחייבות שלך כי:

 1. גילך לפחות 18 שנים, או, אם גילך למטה מ-18 שנים, את/ה פועל/ת בהסכמה ופיקוח של הוריך;
 2. כל המידע שאת/ה מספק/ת ל"לכיתה" מדויק, ואת/ה תעדכן/י את המידע הזה כדי לשמור עליו מדויק.
 3. יש לך זכויות מלאות על כל הרעיונות, התיאורים, החומרים והתמונות שאת/ה מגיש/ה ל"לכיתה", ואת/ה (ולא "לכיתה") אחראי/ת בלעדית לכל הגשה, לרבות היותה חוקית והולמת, וכל החומרים כאמור הם יצירות מקוריות שלך, והשימוש של "לכיתה" בהם לא יפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו;
 4. כל תמיכה (תרומה)שתתן/י הינה חוקית באזור השיפוט שלך; וכן
 5. את/ה מבין/ה כי הרגולטורים המתאימים (משרד החינוך) מבינים שהתקנות אוסרות שהורים יתרמו לפרויקטים שהילדים שלהם עשויים להפיק מהם תועלת, ואת/ה מסכים/ה שלא תתרום/תתרמי לפרויקט אם ילדך עשוי להפיק ממנו תועלת.

 

אחריות של  תומכים (תורמים)

את/ה מסכים/ה כי תיאורים של הפעילות המוצעת, תמונות של תלמידים ותודות, וחומרים אחרים ש"לכיתה" תשלח לך לגבי כל פרויקט שתתמוך בו , הם לשימוש אישי, לא מסחרי, שלך בלבד, ואין להפיץ, להציג או להעתיק אותם בכל צורה. מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מגבלות אלו בהגנה על זכויות ופרטיות המשתתפים, את/ה מסכים/ה כי כל הפרה של מגבלות אלו על ידך עשויה להשית על "לכיתה" ועל אחרים הפסדים, נזקים ופגיעה בלתי הפיכים בסכומים שלא ניתן להעריכם על נקלה, ולכן את/ה מסכים/ה כי "לכיתה" רשאית לבקש מיד הוצאה של צו מניעה כנגדך או לעצור את ההפצה, התצוגה או ההעתקה של חומרים כלשהם על ידך, ואת/ה מוותר/ת על התנגדותך להיקף או לערכאה בהם תידון פעולה כאמור.

 

שירותים שמספקת "לכיתה"

אנו בודקים, מוודאים ומחשבים את עלות כל הצעת מורה לפני שאנו מפרסמים אותה באתרים עבור התומכים . התהליך כולל מילוי בקשה על ידי המורה אשר מוגשת למנהלי האתר; בדיקה שהפרויקט שהציע/ה המורה תואם את דרישות הזכאות ב Lakita.org.il; בחינה על ידי הצוות שלנו; בחינה על ידי צד שלישי כדי לקבוע את עלות הרכישה, האספקה והמשלוח; קבלה של אישור ממנהל/ת בית ספר שהוא/היא צד שלישי של התחייבויותיו להבטיח את חוקיות הפרויקט ורכישות הטובין והשירותים, ולקיחת אחריות על הטובין והשירותים.למען הסר ספק, כל פרויקט חייב לעבור אישור של מנהל בית הספר לפני שהוא מפורסם באתרים.

לאחר הצעדים הנ"ל, אפשר לרכוש את הטובין והשירותים, וספק שהוא צד שלישי יכול לספק אותם. למען הסר ספק, אישור ממערכת בית הספר שהוא צד שלישי יכלול ציות לכל החוקים, התקנות, המדיניות וחוזרי משרד החינוך, והתחייבות להבטיח בטיחות של טובין ושירותים, ולתחזק את הטובין לפי חוק.

לפעמים רכיבים מסוימים הכלולים בהצעת הפרויקט של מורה משתנים לאחר שאנו מקבלים את כספי תמיכתך (ע"י סליקת כרטיס האשראי שלך- במידה והפרויקט מגיע ליעד מימונו)במקרה החריג הזה, "לכיתה" תבדוק את ההצעה המתוקנת של המורה. אם הבדיקה שלנו מראה כי ההצעה המתוקנת דומה באופן סביר להצעה המקורית של המורה, נחייב את כרטיס האשראי שלך כדי לשלם על ההצעה המתוקנת. אם נקבע שההצעה המתוקנת אינה דומה באופן סביר להצעה המקורית, הפרויקט יבוטל ולא יעשה כל חיוב לכרטיס.

אנחנו נוקטים צעדים סבירים להגן על פרטיות כל מידע אישי ופיננסי שתספק/י לנו בעת תמיכתך דרך האתר, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

"לכיתה" שומרת על זכותה למנוע מכל תומך/ת שימוש באתרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל ההוראות והדרישות הקבועות באתרים לגבי תומכים או תמיכות יחולו על כל תרומה שתתן/י או תציע/י.

 

תמיכות נותני חסות (חברות עסקיות): 

תאגידים או מוסדות אחרים יכולים לקבוע סכום שהם מבקשים לתרום ויקבעו בבהירות את הפרמטרים לתרומות (כמו: לפי מיקום גיאוגרפי, תחומי עניין, גיל, מגזר וכדומה). במקביל, הם ישלחו חומרים כמפורט בתצורה הקבועה בדף "נותני חסות"(ראו:.https://www.lakita.org.il/our-sponsors/).

התאגידים או המוסדות האחרים מוזמנים לשלוח לנו את התרומה ישירות אל "לכיתה" (ולא דרך האתר).

"לכיתה" תקצה את הכספים לפרויקטים שתואמים את העדפות נותן החסות כפי שיקבע באופן סביר. קיימת אפשרות שהשותף יבחר את הפרויקטים בעצמו.התרומה תינתן ללא קשר להצלחה של פרויקט מסוים; כלומר, אם פרויקט לא יצליח, הכספים יוקצו לפרויקט אחר שעונה לקריטריונים הרלוונטיים.

לאחר מכן, "לכיתה" תעדכן את דף נותן החסות עבור אותו שותף ותוסיף קישורים לפרויקטים הרלוונטיים לדף השותף.

"לכיתה" תודיע לנותן החסות של כל פרויקט שהוא מומן בהצלחה הודות לתרומתו.

"לכיתה" ישלח גם מכתבי תודה מתלמידים ו/או מורים (בכפוף להסכם המשתמש) וקבלות.

 

הסרת אחריות

אם פרויקט שקיבל מימון חלקי לא הצליח להשלים את המימון שלו בתקופה הקבועה, אבל לא יותר מ-60 יום מהמועד שבו פורסם ב-Lakita.org.il, כרטיס האשראי שנתת לא יחויב והפרטים שלו יימחקו מהמערכת. בכל מקרה, פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו לאחר החיוב.

אם, מכל סיבה שהיא, לא ניתן לקדם את ההצעה (למשל, המורה כבר לא עובד באותו בית ספר או כבר לא זקוק לחומרים שביקש, או המעמד של המורה בעיני "לכיתה" התדרדר, וכדומה), כרטיס האשראי לא יחויב.

הטובין שסופקו לא יהיו בבעלות המורה, ואם המורה יעזוב את בית הספר הטובין יישארו בבית הספר.

במקרים נדירים, מורה לא יגיש/תגיש משוב על הפרויקט שמומן באמצעות "לכיתה". במקרים כאלה, "לכיתה" תודיע זאת לכל התומכים, וייתכן שיאסר על המורה שימוש עתידי באתר.

"לכיתה" לא יכולה להיות אחראית להצלחת כל פרויקט מוצע או ממומן, או לפעילויות של המורים המשתתפים בכל פרויקט מוצע או ממומן (או להיעדרן).כמו כן, כל האחריות והחבות עבור פרויקטים ופעילויות, לרבות טובין ושירותים (כולל תחזוקה) יהיו אך ורק של בית הספר או רשת בתי הספר הרלוונטיים, אשר גם ישפו את "לכיתה" על כל נזק או הפסד במסגרתם.

 

הוראות מיוחדות עבור מורים

תודה שהבעת עניין בהגשת הצעה לפרויקט של Lakita.org.il. לחיצה על "אני מסכים/ה" במהלך ההרשמה להצעות מימון תחיל את התנאים הנוספים הבאים של הסכם זה על משתמשים שנרשמים לחשבון מורה ו/או מפרסמים הצעת מורה למימון באתרים (להלן, "מורים"):

מצגים של מורים

הגשת הצעה מהווה הבטחה מבחינתך כי:

 1. הנך מורה מוסמך/ת, יועץ/ת הדרכה, מאמן/ת או עובד אחר המועסק בבית ספר ממלכתי בישראל, מועסק/ת כיום בבית הספר שציינת;
 2. הפעילות שהצעת חוקית ועומדת בסטנדרטים של בית הספר; כל המידע שאת/ה מספק/ת ל"לכיתה" מדויק, ואת/ה תעדכן/י את המידע מיד הזה כדי לשמור עליו מדויק;
 3. הפרויקט לא יכלול כל חומרי מזון, משקאות, מגורים או העסקת עובדים ישירה. עם זאת, הפרויקט יכול לכלול חומרי מזון, משקאות או התקשרויות ישירות כל עוד אינן מתבצעות עם מימון של "לכיתה". על אף האמור לעיל, פרויקטים עשויים לכלול התקשרויות עם ספקי שירותים שהם צדדים שלישיים (אבל לא מורים) בתור יועצים ולא בתור עובדים, כגון מדריכי ספורט / מוזיקה או עובדים סוציאליים חיצוניים, לפרק זמן מוגדר. למען הסר ספק, הדבר כולל תשלום למומחים, מרצים ומדריכים (אבל לא מורים, ורק בתור יועצים), ועשוי לכלול גם רכישת כרטיסים או נסיעות לפעילויות מחוץ לבית הספר הרלוונטי.
 4. פרויקט לא יעלה על סכום של כ- 5,500 ש"ח . סכום זה יכול להשתנות בהתאם לסוג והיקף שיתוף הפעולה של 'לכיתה והרשות המקומית/ בעלות בית הספר. .
 5. הפרויקטים יכולים להיות רק לרווחת תלמידים ולקידומם. במקרים מסויימים 'לכיתה' תאפשר יוזמות אשר בעלות מרכיבים של פיתוח מקצועי למורים.
 6. הפרויקט חייב לכלול היבטים חינוכיים ולא רק שיפור חזות בית הספר (אלא אם הדבר כולל בפועל פעילויות חינוכיות של התלמידים).
 7. פרויקטים הכוללים תשתיות ומבנים ייבחנו כל פרויקט לגופו, כתלות בקבלת הרשיונות המתאימים ובכפוף להתייעצות עם אנשי מקצוע, ובתי הספר הרלוונטיים יהיו אחראים בלעדית להשיג את הרשיונות ולפקח על הפרויקט.
 8. כל הצעה שתגיש/י נועדה רק לך ולכיתתך, ולא מוגשת בשם כל מורה או כיתה אחרים.
 9. יש לך זכויות מלאות על כל הרעיונות, התיאורים, החומרים והתמונות שאת/ה מגיש/ה ל"לכיתה", ואת/ה (ולא "לכיתה") אחראי/ת בלעדית לכל הגשה, לרבות היותה חוקית והולמת, וכל החומרים כאמור הם יצירות מקוריות שלך, והשימוש של "לכיתה" בהם לא יפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו.

אחריות המורים

את/ה תהיה/תהיי אחראי/ת לשימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך ולשמירה על סודיותם לצורך גישה לחלקים למורים-בלבד באתרים, ולא תחלוק/תחלקי את שם המשתמש והסיסמה עם אף אדם אחר. את/ה מסכים/ה לעולם לא להשתמש בחשבון, בשם המשתמש או בסיסמה של אדם אחר, ולא לגלות את הסיסמה שלך לכל אדם אחר. את/ה מסכים/ה לנהל רק חשבון אחד; שים/י לב שחל איסור לפתוח כמה חשבונות. את/ה מסכים/ה לצאת מהחשבון שלך בסיום כל שימוש ולהודיע מיד ל"לכיתה" על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון שלך. את/ה בלבד אחראי/ת לכל שימוש בחשבון שלך ולכל פעולה שתתבצע תוך שימוש בחשבון.

בנוסף לזכויות "לכיתה" המפורטות בכל מקום אחר בהסכם זה, את/ה מסכים/ה כי תיאורים של הפעילות המוצעת, תמונות של תלמידים ותודות, וחומרים אחרים ש"לכיתה" ישלח לך לגבי כל פרויקט שתממן, הם לשימוש אישי, לא מסחרי שלך בלבד, ואין להפיץ, להציג או להעתיק אותם בכל צורה. את/ה מסכים/ה לתת לתלמידים תודות שלא כוללות אף מידע אישי שיזהה את התלמיד. מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מגבלות אלו בהגנה על זכויות ופרטיות המשתתפים, את/ה מסכים/ה כי כל הפרה של מגבלות אלו על ידך עשויה להשית על "לכיתה" ועל אחרים הפסדים, נזקים ופגיעות בלתי הפיכים בסכומים שלא ניתן להעריכם על נקלה, ולכן את/ה מסכים/ה כי "לכיתה" רשאית לבקש מיד הוצאה של צו מניעה כנגדך או לעצור את ההפצה, התצוגה או ההעתקה של חומרים כלשהם על ידך, ואת/ה מוותר/ת על התנגדותך להיקף או לערכאה בהם תידון פעולה כאמור.

מעת לעת, "לכיתה" או צדדים שלישיים בשם "לכיתה" ישלחו לך הודעות דוא"ל עם מידע חשוב לגבי השימוש באתרים. גם אם את/ה יכול/ה לבחור שמערכת התקשורת האלקטרונית ששולחת את ההודעות האלה לחשבונך לא תשלח את ההודעות, את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי הכרת תוכן ההודעות היא תחת אחריותך.

 

זכויות שאת/ה מעניק/ה ל"לכיתה"

הבעלות על הפרויקטים שאת/ה יצרת כמו הצעות (למעט תמונות שצילמת, כמפורט להלן), בכל המידע או החומרים שיצרת והעברת או הגשת ל"לכיתה" באמצעות האתרים ובכל החומרים (למעט תמונות) ששלחת ל"לכיתה" לאחר השלמת הפרויקט תישאר שלך. עם זאת, את/ה מעניק/ה בזאת ל"לכיתה" רישיון תמידי, בלתי חוזר, , לא בלעדי, ששולם במלואו וניתן לתת בו רישיון משנה באופן מלא על מנת להשתמש בחומר שהוגש ובחומרי הפרויקט, ובכל חלק שלהם, לצורך קידום המטרות והפעילויות של "לכיתה" ולצורך קידום "לכיתה" והתכניות שלה, בכל מדיה. "לכיתה" רשאית להעתיק, לפרסם, להציג, ליצור עבודות נגזרות ולהשתמש באופן אחר בחומרי ההגשה וחומרי הפרויקט (כולם או חלקם) ולתת רישיון לאחרים לעשות כן, לצורך מטרות "לכיתה", בין שההצעה שהגשת מומנה או לא. למען הסר ספק, מורים אחרים יכולים להשתמש בכל הצעה עבור אתר "לכיתה".

"לכיתה" שומרת על זכותו למנוע מכל מורה שימוש באתרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה לספק הנמקה לכך.

 

האחריות שלך במקרה שההצעה תאושר

אם "לכיתה" תאשר את ההצעה שלך (לפי שיקול דעתו הבלעדי של "לכיתה"), והיא תפורסם באתר ותמומן, את/ה מסכים/ה להשתמש בחומרים או בכספים שהתקבלו אך ורק כפי שהצהרת בהצעה ובאופן שתורה "לכיתה". את/ה מסכים/ה כי המשאבים שביקשת ישמשו לתלמידים או לחוויה לתלמידים כפי שתיארת בהצעת הפרויקט שכתבת. את/ה מסכים/ה כי כל ילד שמשתתף בפעילות יציית לכל דין. במקרה שיעשה שימוש בתמונות של תלמידים, תינתן הסכמת ההורים לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

את/ה מסכים/ה כי רק תלמידים שיש להם אישורים חתומים מההורים יכללו בצילומים של הפעילות שתגיש/י ל"לכיתה".

את/ה מאשר/ת כי רק אם המימון הנדרש יגויס במלואו בזמן שהוקצב לכך תקבל/י את הטובין ו/או השירותים.

את/ה תשתמש/י בכספים ובחומרים של "לכיתה" רק לצורך הפרויקט ש"לכיתה" אישר, ואת/ה מסכים/ה לציית לכל ההוראות האחרות כפי שתורה"לכיתה" לגבי הפעילות הממומנת. את/ה מבין/ה כי החזרת תמונות ותודות מהר וביסודיות עשויה להשפיע על היכולת שלך להציע הצעות נוספות. את/ה מכיר/ה בכך שבית הספר יישא באחריות מלאה לטובין ולשירותים.

 

הסרת אחריות

"לכיתה" לא תדרש להתייחס לכל חומר מוגש או חומרי פרויקט אחרים בסודיות.

 

אישור מנהל

בנוגע לפרויקט, מנהל/ת בית הספר הרלוונטי ינפיק/תנפיק אישור בו כתוב שהוא/היא המנהל/ת של בית הספר ושהמורה מלמד/ת שם.

כמו כן, האישור יאמת כי:

הפרויקט הוצג למנהל, לרבות תוכנו, הפעילויות המוצעות והמשאבים הדרושים.

הוערכו היבטים של בטיחות ותקינה ולבית הספר יש את כל האישורים והרישיונות הדרושים, או שישיג אותם, כדי לבצע את הפרויקט בצורה חוקית ובטוחה.

הפרויקט, תוכנו והמשאבים הנדרשים ממלאים אחר חוקי מדינת ישראל, המדיניות והחוזרים של משרד החינוך, והקריטריונים של בית הספר וסביבתו

"לכיתה" הוא רק פלטפורמה שמאפשרת אספקת טובין ושירותים לבית הספר, בכפוף לאישור המנהל.

החבות לביצוע הפרויקט, תוכנו, אופן השימוש במשאבים, תחזוקה ופיקוח עליו יהיו אך ורק של בית הספר, ולבית הספר לא יהיו תביעות כלשהן נגד "לכיתה" בקשר לכך. בית הספר ישפה את "לכיתה" עבור כל הנזקים או התביעות בקשר לכך.

תמונות שעשויות להופיע באתר יקבלו אישור מהורי התלמידים בהתאם למדיניות משרד החינוך בנוגע לפרטיות תלמידים.

הפרויקט תואם את הסכם המשתמש.

 

ביטול

את/ה רשאי/ת לבטל הסכם זה באמצעות הפסקת השימוש בחומרים שהתקבלו מהאתרים, שליחת בקשה לביטול החשבון שלך (תורם/ת או מורה, לפי המקרה), והפסקת כל שימוש באתרים. "לכיתה" רשאי לבטל הסכם זה מיידית לפי רצונו מכל סיבה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא אזהרה או הודעה מראש. עם הביטול, עליך להפסיק להשתמש בכל החומרים שהתקבלו מהאתרים ולהפסיק כל שימוש באתרים.

 

שונות

חוקי מדינת ישראל, למעט חוקי המשפט הבין-לאומי הפרטי, יחולו על הסכם זה. את/ה מסכים/ה כי כל תביעה לפתור או לאכוף כל מחלוקת או פסק בוררות לגבי השימוש באתרים או הסכם זה תוגש רק לבתי המשפט של מחוז תל אביב -יפו. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט ימצא כי הוראה כלשהי היא בלתי חוקית, או בלתי ניתנת לאכיפה, הדבר לא ישפיע על תקפות שאר ההוראות ועל היכולת לאכוף אותן. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא יהיה להן כל תוקף.

 

שיפוי

את/ה מסכים/ה לפצות ולשפות את "לכיתה" והקשורים אליו כנגד כל הפסד, חבות, תביעה, עילה, תובעה, פיצויים או קנסות, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר, שנעשו על ידי צד שלישי כלשהו עקב, או נובעים מ: (1) שימוש שעשית בכל אתר שמפר כל תנאי של הסכם זה; (2) הפרה שביצעת של כל חוק או תקנה; (3) הפרה של המצגים וההתחייבויות שלך המפורטים לעיל; או (4) כל תוכן שסיפקת ל"לכיתה".

 

יצירת קשר עם "לכיתה"

אם יש לך שאלות לגבי האתרים או הסכם זה ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת info@lakita.org.il. אנחנו תמיד שמחים לקבל שאלות והערות.

 

ההסכם כולו

הסכם זה, לרבות התנאים שחלים במיוחד על תורמים ומורים, ומסמכי מדיניות או הודעות אחרות ש"לכיתה" תפרסם באתרים שהם הכרחיים לצורך גישה לאזורי האתרים לתורמים ומורים, מהווים את ההסכם כולו בין "לכיתה" ובינך בקשר לשימוש שלך באתרים, וגוברים על כל הסכמים קודמים בין "לכיתה" ובינך לגבי עניינים אלו, לרבות גירסאות קודמות של הסכם זה. "לכיתה" רשאית לעדכן הסכם זה מעת לעת באמצעות פרסום גירסה מעודכנת שלו באתרים, ללא הודעה לך, למעט שהתאריך הקובע להסכם זה ישתנה, ועל המשך השימוש באתר יחול הסכם המשתמש החדש. תנאי הסכם זה תקפים עד שיבוטל על ידי "לכיתה", בכל עת וללא הודעה. במקרה של ביטול, הסרת האחריות, מגבלות האחריות והשיפויים המפורטים בהסכם זה ישארו בתוקף.

 

 

הסכם משתמש זה עודכן לאחרונה ב-15לאוגוסט, 2017.

 

מדיניות פרטיות

Lakita.org.il

עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו (עדכון אחרון: 29 למאי, 2017)

אנו ב-Lakita.org.il מחויבים להגן על פרטיות המשתמשים שלנו. מדיניות הפרטיות שואפת להבהיר כיצד אנו אוספים מידע אישי ומשתמשים בו.

 

על אודות Lakita.org.il

Lakita.org.il הוא פלטפורמת מימון המונים ללא מטרות רווח, שמוקדשת לתמיכה בפרויקטים שמייצרים מורים, להעשרת הכיתות שלהם, על מנת למקסם את הפוטנציאל של המורים והתלמידים שלהם. "לכיתה" שואף ליצור קשר ישיר ואישי בין המורים והתורמים בישראל על מנת ליצור ולשמר סביבה לימודית שלפי אמונת המורים תתן לתלמידים שלהם את החינוך הטוב ביותר האפשרי.

 

עקרונות פרטיות

שקיפות היא אחד מערכי הליבה של Lakita.org.il. התחשבנו בערך זה כאשר פיתחנו מדיניות פרטיות (להלן, "מדיניות הפרטיות") אשר מפרטת את האופן שבו אנו אוספים, מגנים, מגלים ומשתמשים במידע שהמשתמשים שלנו נותנים לנו כאשר הם משתמשים באתר (www.Lakita.org.il) ובאתרים אחרים ש-Lakita.org.il הוא הבעלים והמפעיל שלהם.

את מדיניות הפרטיות מדריכים ערכי הליבה שלנו:

חוסר פשרות: אנו מתייחסים לפרטיות שלך ברצינות, ונעשה את מרב המאמצים להגן על המידע האישי שלך.

המשתמש במוקד: לעולם לא נמכור את המידע האישי שלך. כארגון ללא מטרות רווח, אנחנו עובדים למען המשימה ולא למען רווח.

כושר המצאה: המידע שאנו אוספים נועד לספק את החוויה האולטימטיבית למורים, תורמים, ובסופו של דבר – לתלמידים, ולמצוא דרכים חדשות שיעזרו לנו לתת לכם חוויה מהנה.

גמישות: אנו מקפידים לתת לך גישה למידע שלך ושליטה עליו, ואפשרויות שתואמות את הצרכים שלך.

שקיפות: אנו משרתים משתמשים מסוגים שונים, ולכן שואפים ליצור מדיניות שמתאימה לכל לקוח, ושכל לקוח יכול להבין אותה. אם יש לך שאלות לגבי המדיניות שלנו, אל תהסס/י לפנות אלינו בכתובת info@lakita.org.il

עבודת צוות: האתר שלנו נועד למשתמשים מעל גיל 18, אבל כיוון שאנו משרתים כיתות, אנו חוברים למורים ועוזרים להבטיח שהמידע האישי של התלמידים שלהם מוגן.

 

איסוף המידע עליך ושימוש בו

מידע שאנו אוספים ממך ישירות: אנו מבקשים מידע אישי מגוון, כתלות באופן שבו את/ה פועל/ת באתר שלנו. כיום אנחנו מזהים את המשתמשים שלנו כשייכים לאחת משתי קטגוריות:

תורמים: משתמשים מעל גיל 18 או תחת פיקוח הורים (לפי הסכם המשתמש) שתרמו לפרויקט, או פתחו חשבון ב-Lakita.org.il.

מורים: מורים (לפי הסכם המשתמש) שפתחו חשבון כדי לפרסם פרויקטים באתר שלנו או כדי לתרום לפרויקטים אחרים.

להלן הדרכים בהן אנו משתמשים במידע שמספק כל סוג:

תומכים (תורמים)

מידע שאת/ה מספק/ת וכיצד משתמשים בו

שם מלא וכתובת דוא"ל נדרשים. אנו משתמשים במידע הזה כדי לתקשר איתך לגבי פעילות עסקית, בין היתר דוא"ל אישור, קבלות, הודעות תודה ועדכונים לגבי הפרויקטים שמימנת. נשלח לך המלצות לפרויקטים לתמיכה לפי תחומי העניין שציינת, ואת/ה יכול/ה לבקש שלא לקבל אותן דרך החשבון שלך.

פרטי תשלום. נשתמש בפרטי התשלום שהכנסת (כולל מיקוד לחיוב) כדי לעבד את העסקה שאישרת, שעשויה להיות תרומה לפרויקט.

כל פרטי כרטיס האשראי מומרים לקוד (tokenized) כך שמספר כרטיס האשראי שלך לעולם לא מעובד או מאוחסן בשרתים שלנו.

כתובת למשלוח דואר. לעולם לא נמכור או ניתן את הכתובת שלך לצדדים שלישיים, למורים שאת/ה תומך/ת בהם או כדי לבקש ממך עוד תרומות.

 

מורים

מידע שאת/ה מספק/ת וכיצד משתמשים בו

שם מלא וכתובת דוא"ל נדרשים. אנו משתמשים במידע הזה כדי לתקשר איתך לגבי הפרויקט/ים שלך והשימוש באתר, לשלוח עלון חדשות (newsletter) או להודיע לך על הזדמנויות מימון מיוחדות. השם המלא שלך דרוש כדי לוודא שכל משלוח של חומרים יגיע למורה הנכון.

מספר טלפון נדרש. אם לא נצליח לתקשר איתך בדוא"ל, ניצור איתך קשר בטלפון לגבי הפעולות הדרושות עבור הפרויקט, או הזדמנויות מימון באזור.

שם בית הספר וכיתה נדרשים. נשתמש במידע הזה כדי לזהות את הכיתה שתפיק תועלת מהפרויקטים שלך באתר.

מידע שנאסף באופן אוטומטי במהלך הביקורים באתר

שרת הרשת שלנו מזהה ואוסף באופן אוטומטי שמות מתחם וכתובות IP של מבקרים באתר, ואנחנו משתמשים בעוגיות (cookies) כדי לעקוב אחר הדפים בהם ביקרת באתר. המעקב מאפשר לנו להפוך את האתר לנוח יותר למבקרים. אנחנו משתמשים בעוגיות גם כדי לעקוב אחר המסלול שמשתמשים עושים באתר, ואחר הדרך שבה הם הגיעו לאתר (למשל, ממנוע חיפוש). אנחנו אוספים מידע מעקב מצטבר שמופק בעיקר מרישום צפיות עמודים בכל האתר, ומשתמשים בדוחות Demographics ו-Interest Reporting של Google Analytics כדי לקבל מידע מצטבר על הקהל שלנו מגופים שלישיים, כמו גיל, מגדר ותחומי עניין.

 

איך אנו מגנים על המידע שלך

הפרטיות שלך חשובה לנו, ואנו משתמשים במחסומים טכניים שנועדו לשמור על אבטחת המידע האישי שלך ולהגן עליו משימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, אנו יודעים שאין מערכת ללא פגמים, ואיננו יכולים להבטיח את להתחייב על אבטחת המידע האישי שלך המשודר דרך האתר שלנו, כולו או חלקו.

לעובדים, למתנדבים, למתמחים ולקבלנים של Lakita.org.il (להלן, "סוכנים") צריכה להיות סיבה עיסקית לגיטימית (כלומר, שקשורה ישירות לקידום המשימה שלנו) כדי לגשת למידע האישי שלך.

 

איך אנו חולקים, מפרסמים ומעבירים את המידע שלך

להלן, פירוט הדרכים בהן אנו חולקים את המידע שלך. במקרים בהם נחלוק את המידע שלך עם צדדים שלישיים (למשל, מעסיק או ספק שירותי אנליזה של האתר), מדיניות הפרטיות לא תחול על פרקטיקות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. לכן אנו מפנים אותך למדיניות הפרטיות שלהם כדי לקבל פרטים על השימוש שהם עושים במידע שלך.

תומכים (תורמים):

כאשר הדבר נדרש לפי חוק: אנחנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך, אם נראה שהדבר דרוש, לפי שיקול דעתנו בתום לב, על מנת לציית לחוקים או תקנות או לגוף ממשלתי או רגולטורי, או בתגובה לצו בית משפט תקף, או כדי להגן על הזכויות של הארגון שלנו או אחרים.

תרומות לפרויקט: נציג את האיחולים שלך והערות של משתמשים באופן פומבי בדף הפרויקט שנמצא באתר. המורה שתמכת בו יוכל/תוכל גם לראות את האיחול הנבחר וסכום התרומה בחשבון שלו/שלה.

מורים:

כאשר הדבר נדרש לפי חוק: אנחנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך, אם נראה שהדבר דרוש, לפי שיקול דעתנו בתום לב, על מנת לציית לחוקים או תקנות או לגוף ממשלתי או רגולטורי, או בתגובה לצו בית משפט תקף, או כדי להגן על הזכויות של הארגון שלנו או אחרים.

תורמים ומבקרים באתר: נציג את שמך, פרטי בית הספר, פרטי הוראה ומידע לגבי הפרויקטים שלך (כולל מאמרים ורכיבי חבילות תודה) בפומבי באתר, ובדוא"ל שנשלח לתורמים.

בדומה, אנו עשויים לחלוק את שמך המלא, כתובת דוא"ל ופרטי הפרויקט עם מנהלי בית הספר שלך או עם עמיתים, ישויות רגולטוריות או צדדים שלישיים רלוונטיים אחרים כדי לוודא שאת/ה זכאי/ת להשתמש ב-Lakita.org.il או להשתתף בהזדמנויות מימון מסוימות.

בכירים בבית הספר ועמיתים: כאשר אנו מקבלים הצעה לפרויקט, אנו מבקשים אישור מהמנהל, אשר עשוי לכלול את הפרטים שלך ואת פרטי הפרויקט המלאים, לפני פרסום הפרויקט באתר "לכיתה" והגשתו לתורמים של "לכיתה". ייתכן גם שנחלוק פרטים על הפרויקט והמשתמש לפי בקשת מנהלים או עובדים אחרים של בית הספר.

רכישה והגשמת פרויקטים: על מנת לסיע לחוויית הגשמה רציפה, נחלוק את שמך המלא, כתובת בית הספר וכתובת הדוא"ל שלך עם ספק הרכש שלנו שהוא צד שלישי. הצד השלישי יוכל להשתמש במידע הזה רק כדי ליצור איתך קשר לגבי עניינים בעת התמחור, הרכישה והמשלוח (למשל, החלפת פריטים שלא במלאי, הערכות לגבי מחסור זמני בפריטים, וכדומה). הצד השלישי יוכל להשתמש במידע שלך לפי המפורט במדיניות הפרטיות של החברה שלו.

הזדמנויות מימון: אם את/ה מקבלת מימון דרך הזדמנות מימון של שותף, כמו הצעת שידוך או מימון פרויקט מלא, אנו עשויים לחלוק את שמך המלא, פרטי בית הספר ופרטי הפרויקט עם החברה השותפה.

 

שיתוף מידע אנונימי

מעת לעת, ייתכן שנפרסם תובנות שהופקו מפעילות המשתמשים שלנו באתר, בבלוג או בדף פייסבוק (אנו מעודדים גם את הציבור לעשות כן) בדוחות שיהיה זמינים באתר שלנו. עם זאת, לעולם לא נחשוף את המידע האישי שלך בדוחות האלה.

 

איך אנו מגנים על פרטיות של ילדים

בתור ארגון שמשרת תלמידים, אנו מתייחסים ברצינות לפרטיות ולבטיחות של ילדים. האתר שלנו לא נועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 18, למעט עם הסכמה מפורשת של הוריהם כמפורט בהסכם המשתמש שלנו.

להלן דרכים בהן אנו עובדים עם המורים כדי להבטיח הגנה על מידע של תלמידים:

תמונות של תלמידים אינן חובה, ויש לקבל רשות מההורה או האפוטרופוס לפני הגשתן לנו או שימוש באתר. האחריות המלאה לקבל את הרשות הזו היא של המורים, ו"לכיתה" אינו מפקח על התהליך.

הצוות שלנו ימחק כל מידע מזהה אישי הכלול בדף הפרויקט או בתודות (למשל שם מלא, כתובת דוא"ל או מספר טלפון).

 

עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו

Lakita.org.il רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר נבצע שינויים, Lakita.org.il יציין את תאריך השינוי בתאריך "עודכנה לאחרונה" בדף. אם נשנה את המדיניות באופן מהותי, נודיע לך בדוא"ל (שיישלח לכתובת שציינת בפרופיל החשבון) או בהודעה באתר. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות מדי פעם כדי לדעת איך Lakita.org.il שומר על המידע שלך. המשך השימוש שלך באתר לאחר שינוי מדיניות הפרטיות מעיד על הסכמתך לשינוי.

כיצד ליצור קשר עם Lakita.org.il

נשמח תמיד לקבל ממך שאלות או הערות! למידע נוסף, או אם יש לך שאלות לגבי מדיניות הפרטיות או פרקטיקות הפרטיות שלנו באופן כללי, אנא שלח/י שאלות או הערות לכתובת: info@lakita.org.il

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

נגישות
  למעלה